top of page

algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIEF

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via labellueur.nl

U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst.

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard.

1.3 Label Lueur garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

ARTIKEL 2 OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst tussen Label Lueur en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Label Lueur is geaccepteerd.
2.2 Label Lueur is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

ARTIKEL 3 PRIJZEN

3.1 Alle aanbiedingen van Label Lueur zijn vrijblijvend. Label Lueur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd.

3.3 Label Lueur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

ARTIKEL 4 BETALINGEN

4.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.

4.1.1 Als u bankiert via internet o.a. de Fortis, Rabobank, ABN-AMRO, SNS Bank en ING, kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. 
4.1.2 Betalingen van (online-)facturen dienen volgens de betaalcondities van Label Lueur te worden voldaan. 

 

ARTIKEL 5 VERZENDING

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.2 Label Lueur streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt naar het bij de bestelling opgegeven aflever-adres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht.

5.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

5.5 Levering in gedeelten is toegestaan.

5.6 Aan de leveringsplicht van Label Lueur zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.

5.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument.

5.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. 

5.9 Label Lueur is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

5.10 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

ARTIKEL 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Label Lueur heeft voldaan. Zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Label Lueur wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

ARTIKEL 7 RUILEN OF RETOURNEREN

7.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de afnemer het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder reden te retourneren. Dit termijn begint op het moment dat de goederen zijn afgeleverd. 

7.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. I

7.2.1 Indien de consument van recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Label Lueur retourneren, conform de door de Label Lueur verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.2.2 Het artikel dient binnen 14 dagen na ontvangst retour bij ons te zijn binnengekomen

Artikelen met make-up vlekken kunnen niet retour worden gestuurd

Artikelen mogen niet gedragen / gebruikt zijn

Artikelen verkeren in originele staat en/of verpakking inclusief tag/verpakking

7.3 De kosten van het retourneren komen voor rekening van de consument, tenzij anders is overeengekomen. Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en).

7.4 Label Lueur accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

7.5 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retour storten wij binnen 14 werkdagen terug op de rekening.

ARTIKEL 8 KLACHTEN

8.1 Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. 

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID9.1 Label Lueur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Label Lueur.

 

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 Label Lueur is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Label Lueur kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

ARTIKEL 11 AUTEURSRECHTEN

11.1 Alle foto’s, teksten, illustraties, en andere werken op onze website zijn “werken” in de zin van de Auteurswet en de bijkomende auteursrechten komen toe aan Label Lueur. Het overnemen van deze werken is verboden tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. Elke onrechtmatige inbreuk op de auteursrechten zal vervolgd worden.

 

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen zo veel mogelijk in overleg worden opgelost. Elk geschil dat niet door de partijen wordt opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij Label Lueur besluit gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de consument bij de bevoegde rechter in een andere staat of plaats van vestiging.

Logo-20.png
bottom of page